Algemene verkoopsvoorwaarden voor online verkoop

Doel en toepassingsgebied

 1. Algemeen
  1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna genoemd “Algemene Voorwaarden”) bepalen de rechten en de plichten van alle partijen in het kader van de online verkoop van producten (hier genoemd “producten“) via de website van Gold Collagen Belgium (beschikbaar via www. gold-collagen-belgium.be – hierna genoemd “site“). De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen via de site in de volgende landen waartoe de site zich richt: België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk
  2. De algemene voorwaarden worden gesloten tussen enerzijds Gold Collagen Belgium – FBNL bv, met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke, Gilbert Decockstraat 2, geregistreerd bij de kruispuntbank voor ondernemingen onder het nummer 0501.615.011 (RPR Gent – BTW BE 0501 615 011) (hierna genoemd “Gold Collagen Belgium-FBNL“) en anderzijds de persoon die een aankoop wenst te doen (hierna genoemd “koper“). (de koper en Gold Collagen Belgium-FBNL worden hierna genoemd “partijen“). De partijen aanvaarden dat enkel deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op hun relatie en dat alle andere algemene voorwaarden uitgesloten worden.
  3. De kandidaat-koper treedt de officina binnen van zodra de kandidaat-koper op eender welke pagina van de website die verder gaat dan de homepage, terecht komt.
  4. Elke bestelling van een product op de site (hierna genoemd “bestelling”) veronderstelt het voorafgaandelijk lezen en de expliciete aanvaarding door de koper van deze algemene verkoopsvoorwaarden zonder hiervoor een geschreven handtekening van de koper te vereisen. Conform Boek XII van het Wetboek van economisch recht omtrent recht van de elektronische economie wordt de koper eraan herinnerd dat de bevestiging, zoals bepaald in het artikel “Modaliteiten van de bestelling”, het plaatsen van een elektronische instemming inhoudt die evenwaardig is aan een geschreven handtekening en het bewijs met zich meebrengt van de gehele bestelling en van de opeisbaarheid van de bedragen verschuldigd in uitvoering van deze bestelling.
  5. De algemene verkoopsvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op kopers, fysieke personen die geen handelaar zijn. De koper die op de Gold Collagen Belgium website zijn bestelling wenst uit te voeren verklaart over volledige handelingsbekwaamheid te beschikken. Personen die niet over de vereiste handelingsbekwaamheid beschikken, zoals gespecificeerd in artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek mogen in geen enkel geval kopen op de website tenzij via en onder de verantwoordelijkheid van hun wettelijke voogd. Deze voogd wordt verondersteld de algemene verkoopsvoorwaarden na te leven.

 

Specifieke bepalingen met betrekking tot Online verkoop van producten

2. Producten

2.1. De producten die te koop worden aangeboden zijn de producten die op de website beschikbaar zijn, met de beschrijving van  hun voornaamste eigenschappen op het moment an raadpleging van de site door de koper. In geval van onbeschikbaarheid van bestelde producten wordt de koper ervan geïnformeerd en kan die de bestelling ofwel wijzigen ofwel annuleren. In beide gevallen wordt indien toepasselijk een terugbetaling van de bestelling uitgevoerd. Gold Collagen Belgium-FBNL kan in ieder geval, niet verantwoordelijk gesteld worden voor onbeschikbaarheid van producten.

3. Aankoopprijs en leveringskosten

3.1 De prijs van een product wordt op de website vermeld (hierna genoemd “de aankoopprijs”) in Euro, BTW inclusief. Deze prijs bevat de leveringskosten die ten laste vallen van de koper niet.

3.2 Wanneer voor een bepaald product wordt verwezen naar een doorgestreepte prijs, stemt deze doorgestreepte prijs overeen met de door de leverancier aanbevolen prijs voor dat product.

3.3 Gold Collagen Belgium-FBNL behoudt zich het recht voor de prijs op elk moment te kunnen aanpassen. Producten worden echter gefactureerd aan de prijs die getoond werd op moment van bevestiging van de bestelling.

3.4 Op het ogenblik van de bestelling engageert de koper zich om, naast de prijs van de aangekochte producten, ook eventuele leveringskosten te betalen. De leveringskosten blijven opeisbaar en worden, tenzij ander bepaald, niet terugbetaald bij een gehele of gedeeltelijke retournering, bij uitvoering van het herroepingsrecht, conform het artikel “Annuleringsrecht en modaliteiten van de retour”. De leveringskosten worden duidelijk aan de koper gemeld.

4. Modaliteiten van de bestelling

4.1 Om een bestelling te plaatsen moet de koper het bestelformulier op de website invullen en minstens de noodzakelijke informatie ter identificatie en levering voorzien waaronder de gewenste taal, naam, voornaam, geslacht, leeftijd, adres van levering. Alle informatie die door de koper opgegeven wordt bij de bestelling is bindend voor de koper. Gold Collagen Belgium-FBNL kan niet verantwoordelijk worden gesteld van de gevolgen van het opgeven van foutieve informatie.  Na het bestelformulier ingevuld te hebben, moet de koper kennis nemen van de algemene verkoopsvoorwaarden gelezen en deze aanvaarden door de daartoe voorziene checkbox “Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en aanvaard deze” aan te vinken. Met deze bevestiging engageert de koper zich om de volledige kostprijs te betalen, zijnde de prijs van de producten en eventuele leveringskosten.

4.2 Gold Collagen Belgium-FBNL bevestigt elke bestelling binnen de 24u per e-mail aan de koper op het e-mailadres dat de koper heeft opgegeven (hierna genoemd “de bevestiging van de bestelling”). De bevestiging van de bestelling omvat onder meer de datum van bestelling, de bestelde producten, de aankoopprijs, de leveringskosten, het leveringsadres en de wijze van leveren.  De door Gold Collagen Belgium-FBNL opgeslagen gegevens en de bevestiging van de bestelling zijn het bewijs van de contractuele relaties tussen de partijen.

4.3 Gold Collagen Belgium-FBNL behoudt zich het recht voor om een bestelling of een levering te weigeren of te annuleren ingeval van (i) een bestaand juridisch geschil met de koper of, (ii) weigering van autorisatie van de betaling door het financieel organisme dat de betaling controleert of (iii) op grond van grondige reden van de titularis van deze site.  In deze gevallen kan Gold Collagen Belgium-FBNL op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden tenzij in het geval van bedrog of ernstige fout van Gold Collagen Belgium-FBNL.

5. Modaliteiten van de betaling

5.1 De betaling van aankopen gebeurt via elektronische betaling. Na bevestiging van de bestelling kiest de koper één van de voorgestelde betalingsmechanismen. De geldigheid van de betaling wordt onmiddellijk door het controlerend financieel organisme al dan niet bevestigd. Indien de betaling goedgekeurd wordt, wordt het bedrag volgens de modaliteiten van het voormeld organisme betaald na facturatie van de bestelling. De bestelde producten blijven het eigendom van Gold Collagen Belgium-FBNL tot volledige betaling van de aankoopprijs en de eventuele kosten.

6. Levering

6.1 De modaliteiten en de kostprijs van de levering worden tijdens de bestelling getoond.  Gold Collagen Belgium-FBNL stelt alle in het werk om de bestellingen zo snel mogelijk te verzenden zodat ze aankomen binnen de verwachte levertermijn zoals getoond tijdens het bestelproces.

6.2 De overdracht van het risico van Gold Collagen Belgium-FBNL naar de koper gebeurt op  het moment van levering. Elke bestelling wordt geleverd volgens de door de koper gekozen leveringsmethode.

6.3 Het is de verantwoordelijkheid van de koper om op het moment van levering het pakket en het product te inspecteren en zijn eventuele opmerkingen of klachten zo snel mogelijk door te geven en eventueel het pakket te weigeren en indien het mogelijk geopend werd of sporen van beschadiging vertoont.

6.4 In het geval dat de koper kiest voor levering in een afhaalpunt, zullen de gekochte producten slechts gedurende een periode van 14 dagen na terbeschikkingstelling aan de koper, bewaard worden. Na deze termijn zal de koper het product niet meer kunnen vorderen en behoudt Gold Collagen Belgium-FBNL zich het recht voor dit te vernietigen.

7. Herroepingsrecht en modaliteiten van de retour

7.1 Als één van de op de site gekochte producten niet voldoet voor de koper, beschikt die over een bedenktijd van veertien (14) kalenderdagen, te tellen vanaf de dag van de levering, om zijn aankoop te annuleren, zonder boete of opgave van reden, conform de geldende wetgeving.  Tijdens deze bedenktijd moet de koper zijn wens om van zijn annuleringsrecht gebruik te maken doorgeven aan Gold Collagen Belgium-FBNL via het formulier “Herroepingsrecht Gold Collagen Belgium-FBNL” dat per post naar het adres Gold Collagen Belgium-FBNL, tav Webshop Online, Gilbert Decockstraat 2, 8300 Knokke, of per e-mail naar het adres contact@gold-collagen-belgium.be, dient te worden gestuurd.

7.2 Na het doorgeven van zijn wens tot annuleren beschikt de koper over veertien (14) kalenderdagen om zijn producten aan Gold Collagen Belgium-FBNL te bezorgen. Bij niet tijdig terugbezorgen van de producten of bewijs van verzending vervalt de annulerings aanvraag.

7.3 Het herroepingsrecht is van toepassing op Gold Collagen producten VOORDAT het pakket door Gold Collagen Belgium-FBNL wordt verzonden, BEHALVE indien zij een of meerdere fabricagefouten vertonen, in dit geval is het herroepingsrecht ook van toepassing na verzending.

In overeenstemming met artikel VI.53 van het Wetboek van economisch recht, kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor:

  1. de levering van goederen die mogelijk snel bederven
  2.  de levering van verzegelde goederen die niet geretourneerd kunnen worden om hygiënische en gezondheidsredenen en die door de consument na levering zijn ontzegeld of geopend.

7.4 De kosten voor het terugsturen van de producten vallen ten laste van Gold Collagen Belgium-FBNL als de koper gebruik maakt van de retoursticker die bij Gold Collagen Belgium-FBNL kan worden aangevraagd. Indien de koper een andere leveringsmethode verkiest voor het retourneren van de producten (bijvoorbeeld: levering binnen de vierentwintig uur), vallen de kosten en de risico’s ten laste van de koper. De prijs voor het terugsturen van een typische bestelling op de online shop van Gold Collagen Belgium-FBNL via bpost bedraagt 6,50 €. Deze prijs kan stijgen naargelang het gewicht van het pakje.

7.5 Bij het uitoefenen van het herroepingsrecht, zoals hierboven beschreven, engageert Gold Collagen Belgium-FBNL zich om de aankoopprijs en de leveringskosten binnen de veertien (14) kalenderdagen, te tellen vanaf de dag waarop de klant bekend maakt dat hij wenst gebruik te maken van zijn herroepingsrecht.

De terugbetaling gebeurt volgens de regels door het financieel organisme verantwoordelijk voor de door de koper gekozen betaalmethode.

7.6 In de mate van het mogelijke worden de producten teruggestuurd in de identieke staat waarin ze geleverd werden, zodat de wederverkoop mogelijk is (originele verpakking niet beschadigd), vergezeld met de bijsluiter en andere documentatie naar het hierboven vermeld adres, samen met de originele verkoopfactuur, waarvan de koper een kopie bewaard. De koper die gebruik gemaakt heeft van zijn herroepingsrecht, retourneert de producten in de identieke staat waarin ze geleverd zijn, waardoor ze doorverkocht kunnen worden.

In het geval van misbruik van het herroepingsrecht behoudt Gold Collagen Belgium-FBNL zich het recht voor volgende bestellingen van dezelfde koper te weigeren.

 

Algemene bepalingen

8. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

8.1 De politiek van Gold Collagen Belgium-FBNL met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is beschikbaar in de footer van de website.

9. Aansprakelijkheid en garantie

9.1 Gold Collagen Belgium-FBNL gaat enkel een middelenverbintenis aan in verband met alle stappen van toegang tot de site, de bestelling, de levering en latere diensten. Gold Collagen Belgium-FBNL kan niet verantwoordelijke gesteld worden voor ongemakken of schade die door het gebruik van het internet, ondermeer, zonder hiertoe beperkt te zijn, bij onderbreking, externe inbraak, besmetting met computer virussen of andere elementen die als overmacht kunnen beschouwd worden. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Gold Collagen Belgium-FBNL onder deze voorwaarden beperkt tot de som van de bedragen die betaald zijn of moeten worden voor de bestelling aan de basis van de aansprakelijkheid, ongeacht de oorzaak of de vorm van de betreffende vordering.

9.2 Gold Collagen Belgium-FBNL kan, behalve in geval van ernstige fout of bedrog van Gold Collagen Belgium-FBNL, op geen enkele manier en in geen geval aansprakelijk gesteld worden bij problemen of beschadiging van eender welke aard die het gevolg kunnen zijn van een foutief gebruik van producten. De koper engageert er zich in dit verband toe om de bijsluiter van de fabrikant op of in de verpakking van het product (en die ondermeer informatie inzake dosering en nevenwerking bevat) aandachtig te lezen en na te leven. De koper dient zijn behandelende arts te raadplegen indien bijwerkingen optreden.

9.3 Gold Collagen Belgium-FBNL kan op geen enkele manier en in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele product wijzigingen die door de producent doorgevoerd werden.

9.4 Gold Collagen Belgium-FBNL kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor fouten of omissies die zich kunnen voordoen ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen voor de presentatie van de producten tenzij dit het geval is van bedrog of ernstige fout van Gold Collagen Belgium-FBNL. In dit verband wordt uitdrukkelijk vermeld dat de foto’s die aanwezig zijn op de site pure informatieve doeleinden hebben. Onder geen enkele voorwaarde kan een wijziging van verpakking of van inhoud van een product vernoemd worden in geval van tegenstrijdigheid met de foto die beschikbaar is op de website.

9.5 De goederen die verkocht worden op de Gold Collagen Belgium-FBNL site genieten van de wettelijke garantie van conformiteit van 2 jaar zoals gedefinieerd in de wet van 1 september 2004. Deze periode begint op de datum waarop de goederen in bezit worden genomen.

10. Intellectueel eigendom

10.1 Alle (visuele en geluids-) elementen van de website, alsmede de onderliggende technologie, zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, en meer in het algemeen door intellectuele eigendomsrechten en door de wet op sui generis databankrechten. Zij zijn het exclusieve eigendom van Gold Collagen Belgium-FBNL of van derden die aan Gold Collagen Belgium-FBNL een licentie hebben verleend. De koper die beschikt over een eigen website en die, voor persoonlijk gebruik, een link wil plaatsen naar Gold Collagen Belgium-FBNL website moet hiervoor toestemming vragen aan Gold Collagen Belgium-FBNL. Er zal in dit geval niet van enige impliciete affiliatie met Gold Collagen Belgium-FBNL sprake zijn. Alle links naar de Gold Collagen Belgium-FBNL website die gebruik maken van framing, inline en deep-linking zijn verboden. Elke, ook eerder stilzwijgend goedgekeurde link, moet op simpele vraag van Gold Collagen Belgium-FBNL verwijderd worden.

11. Contact

11.1 Bij vragen in verband met zijn aankoop kan de koper contact opnemen met Gold Collagen Belgium-FBNL via de op de contact sectie van de website vermelde methodes of via het e-mail adres contact@gold-collagen-belgium.be. Gold Collagen Belgium-FBNL engageert zich om vragen binnen de kortst mogelijke tijd op te lossen.

12. Juridische geschillen en toepasselijk recht

12.1 In geval van geschil betreffende de toepassing, interpretatie of het bestaan van de huidige voorwaarden of bestelling streven zowel Gold Collagen Belgium-FBNL als de koper ernaar om, alvorens juridische procedures aan te wenden, een regeling in der minne te bekomen. Bij falen van een poging tot schikking zijn enkel de Gentse rechtbanken bevoegd om een juridisch geschil op te nemen, ongeacht de plaats van levering of het adres van de koper.

Het contract en alle juridische relaties tussen de partijen zijn onderhavig aan de Belgische wetgeving.

Bij een geschil adviseren wij u het ODR-platform (Online Dispute Resolution – online geschillenregeling) te consulteren.

13. Ondeelbaarheid en integraliteit

13.1 In het geval van één of meerdere elementen uit de algemene verkoopsvoorwaarden ongeldig zijn of worden ten gevolge een wet, verordening of een definitieve beslissing van een bevoegd rechtsorgaan, behouden de overige elementen hun geldigheid.

13.2 De algemene verkoopsvoorwaarden en de bevestiging van de bestelling aan de koper vormen samen het volledige contract tussen de partijen. In het geval van tegenstrijdigheden tussen deze documenten, hebben de huidige algemene verkoopsvoorwaarden voorrang.

14. Bewijskracht

14.1 Het register in de informatiesystemen van Gold Collagen Belgium-FBNL en zijn partners, voorzien van alle redelijke beveiligingssystemen, worden beschouwd als bewijsstukken van communicatie, bestelling en betalingen uitgevoerd door de partijen.

15. Wijzigingen

15.1 Gold Collagen Belgium-FBNL houdt zich het recht voor de algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen.

16. Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten – FAG

Galileilaan 5/03

1210 BRUSSEL

Algemeen telefoonnummer +32 2 528 40 00 (permanentie van 8.00 tot 17.00 uur)

https://www.fagg-afmps.be/nl